Podmínky užívání aplikace CLARA

V pár slovech - rozumíme si 

 1. Doporučení v aplikaci CLARA můžete využívat jako inspiraci pro sebe či svou firmu. Neručíme za to, jakým způsobem je ve vaší firmě využijete. Tipy jsou publikovány jako prověřené zkušenosti, ale přenositelné s rozmyslem a případně úpravami. Nejsou publikovány jako návody, které ve stejné podobě zafungují všude jinde.
 2. Snažíme se, aby CLARA byla dostupná v maximální možné míře, pokud dojdek výpadku na straně naší nebo Poskytovatelů připojení, hostingu, platformy atd., uděláme vše, aby se co nejdříve rozběhla. Pokud by byl problém zásadnější nebo pokud budeme potřebovat CLARu pro účely údržby či rozšíření funkčnosti na chvíli vypnout, budeme vás informovat s předstihem - i v tomto případě uděláme vše pro to, aby výpadek byl minimální.
 3. Cena licence CLARy a doba její platnosti je uvedena na (odkaz na landing page, kde bude i aktuální cena). Doba platnosti pak startuje zaplacením.
 4. CLARu budeme rozvíjet a přidávat do ní jak obsah, tak i funkce, které budete mít dostupné. Garantujeme, že po dobu platnosti licence budeme obsah rozšiřovat v průměru minimálně o 6 tipů měsíčně. 
 5. Obsah CLARy je určen Vám osobně, prosím, nesdílejte jej dále.
 6. U uživatelů, kteří by tato pravidla porušovali, případně svým chováním obtěžovali ostatní uživatele či jinak poškozovali nás, si vyhrazujeme právo zrušit účet bez náhrady.

Ve více slovech - rozumí si právníci

Registrací, ale i dalším využíváním služeb vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti Happiness at Work s.r.o. stanovenými pro používání aplikace CLARA (dále jen “Aplikace”). Obchodní podmínky jsou pro uživatele i Poskytovatele závazné okamžikem prvního vstupu do aplikace.

 1. Vymezení základních pojmů
  1. Poskytovatelem je společnost Happiness at Work s.r.o., se sídlem Marciho 702/4, Praha 10, 108 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 291004, IČO: 06916163, DIČ: CZ06916163 (dále jen Poskytovatel).
  2. Uživatelem je výhradně podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci, která služeb využívá v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Uživatel).
  3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání webové aplikace CLARA, dostupné z adresy https://clara.happinessatwork.cz/.
  4. Licence je nevýhradní licencí k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.
  5. Aplikací se rozumí webová aplikace CLARA jako znalostní báze tipů a nástrojů pro rozvoj a budování firemní kultury a jejích jednotlivých aspektů.
  6. Nabídkou k uzavření Smlouvy je registrace Uživatele, která se realizuje vyplněním a odesláním objednacího formuláře.
  7. Přijetím nabídky je pak zaplacením ceny za Aplikaci na základě faktury, obdržené od Poskytovatele. Toto přijetí nabídky je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
  8. Účet – uživatelský účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem (e-mailovou adresou). Účet představuje neveřejnou část aplikace.
  9. Zrušení účtu je nenávratné smazání jednoho nebo všech účtů uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem. Zrušení účtu představuje zrušení Smlouvy.
 2. Práva a povinnosti uživatele
  1. Uživatel je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.
  2. Uživatel souhlasí, aby mu byla ze strany Poskytovatele zasílána obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.
  3. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla k vstupu do Aplikace před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese Poskytovatel odpovědnost.
  4. Aplikace, včetně její mobilní verze, je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží Poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Poskytovatele.
  5. Uživatel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele.
  6. Uživatel nese plnou zodpovědnost za způsob využití obsahu, který v rámci Aplikace získal a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.
  7. Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.
  8. Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu, pokud jeho účet není zablokovaný z důvodů porušení některé z obchodních podmínek. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu smazána. 
 3. Práva a povinnosti Poskytovatele
  1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.
  2. Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru, o kterých však bude uživatel informován v předstihu přímo v Aplikaci.
  3. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který porušuje Smluvní podmínky, záměrně poškozuje aplikaci, zneužije loga, ochranné známky Poskytovatele, dopustí se jiného nelegálního šíření obsahu webu a webové aplikace nebo se snaží obejít její omezení.
  4. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním aplikace.
  5. Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Smluvní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění uživatele na webu https://clara.happinessatwork.cz/ ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn.
  6. Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit účet. 
  7. Poskytovatel má právo zasílat uživateli informace a obchodní sdělení formou e-mailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním uživatel nesouhlasí.
 4. Poplatky a úhrady
  1. Aktuální cena je stanovena na adrese https://www.stestivpraci.cz/clara.
  2. Úhrady za využívání Aplikace se provádějí předem na základě vystavené faktury a jsou nevratné.
  3. Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace.
  4. Poskytovatel vystavuje fakturu na používání Aplikace jednou ročně.
  5. Poskytovatel má právo zablokovat účet uživateli, který je v prodlení s platbou za používání Aplikace na další období, a to do doby její úhrady.
  6. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který je v prodlení s platbou za využívání Aplikace déle než 1 měsíc. Před případným zrušením upozorní Poskytovatel uživatele na e-mail majitele účtu.
 5. Podpora, záruka, reklamace
  1. Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.
  2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (e-mailová komunikace, informace na webových stránkách apod.).
  3. Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.
  4. Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním e-mailu, nebo vyplněním kontaktního formuláře. Kontaktní e-mail a formulář jsou součástí popisu služby i samotné služby.
 6. Ochrana osobních údajů
  1. Ochranu osobních dat Uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů.
 7. Rozhodné právo
  1. Pro případ sporů vzniklých ze smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené smlouvy o poskytování služby a těchto obchodních podmínek si strany:
   1. Volí jako rozhodné právo právo České republiky.
   2. Určují, že k rozhodování jsou příslušné soudy v České republice.
   3. V souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Praze.
 8.   Závěrečné ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné k 15. 5. 2020.